You are not Logged in! Log in or register for full capabilities of NetBlink!

Example input:

Welcome to NetBlink.net, where you can easly get answers to your most intriguing questions. Register, to gain access to advancet functionality. Help others by adding NetBlink bot to your clontact list in your favourite messenger. If you want to know more about the site read how it works. If you want to know what queries you can use read commands article  
REGULAMIN
Serwisu www.netblink.net

 • DEFINICJE

 • Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora;
  • Serwis – prowadzony przez Operatora serwis internetowy dostępny na domenie www.netblink.net;
  • Operator – operatorzy administrujący Serwisem, tj. Łukasz Tlałka, Daniel Wojtak;
  • Użytkownik – osoba fizyczna mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała potwierdzonej rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczną, która nie pełnej zdolności do czynności prawnych (między innymi osoba małoletnia), pod warunkiem, że uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego;
  • Konto – osobisty profil Użytkownika w Serwisie, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po podaniu nazwy Użytkownika oraz hasła;
  • Informacje – wszelkie informacje, w tym utwory w rozumieniu prawa autorskiego, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

 • WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania z Serwisu wymagany jest komputer osobisty z dostępem do Internetu (łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbps), korzystanie z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.2, Opera w wersji co najmniej 9.0 lub Chrome. Do korzystania z Serwisu ponadto niezbędny jest aktywny adres e-mail.

 • USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE

  • Serwis został opracowany w celu ułatwienia zarejestrowanym Użytkownikom wymiany Informacji należących do jednej z przewidzianych w Serwisie dziedzin. Serwis w szczególności umożliwia zadawanie przez Użytkowników pytań i udzielanie nań odpowiedzi.
  • Odpowiedzi zamieszczane są w Serwisie za pomocą internetowych komunikatorów (np. GG, MSN), wykorzystywanych przez Użytkowników.
  • Zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi w Serwisie można po zalogowaniu się (wówczas pytania i odpowiedzi Użytkownika są opatrzone jego nazwą) lub bez logowania się (wówczas pytania i odpowiedzi są anonimowe).
  • Operator jedynie pośredniczy przy wymianie Informacji pomiędzy Użytkownikami; Informacje pochodzą wyłącznie od Użytkowników, nie od Operatora.
  • Operator może zmieniać zakres usług dostępnych w Serwisie. Opis aktualnie dostępnych usług znajduje się w Serwisie.

 • REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA

  • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne określone w pkt 1 lit. d) Regulaminu, które przejdą niżej opisaną procedurę rejestracji.
  • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  • W trakcie rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika. W tym celu przyszły Użytkownik powinien podać następujące dane: wybraną przez siebie nazwę Użytkownika, hasło, adres e-mail. Po podaniu ww. danych na adres e-mail Użytkownika wysyłany jest e-mail aktywacyjny. Użytkownik powinien aktywować swoje Konto zgodnie z instrukcjami podanymi w treści e-mail. Korzystanie z Konta możliwe jest dopiero po jego aktywowaniu.
  • Z chwilą aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp po podaniu swojej nazwy Użytkownika oraz hasła (zalogowaniu się) i od tej chwili może korzystać z usług dostępnych w Serwisie.
  • Jeden adres e-mail jest przypisany tylko do jednego Konta.
  • Dane podane przez Użytkowników w trakcie procedury rejestracji nie są dostępne dla innych Użytkowników oraz osób trzecich, za wyjątkiem nazwy Użytkownika, widocznych dla innych Użytkowników podczas korzystania z Serwisu po zalogowaniu się – zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
  • Użytkownik nie może zmienić swojej nazwy Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany hasła, adresu e-mail oraz danych do komunikatorów, po zalogowaniu się do Konta, w zakładce „Ustawienia Osobiste”.
  • Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika zawierana jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien przesłać na konto info@netblink.net mail z informacją o rezygnacji wraz z podaniem swego nick'a.
  • Podczas rejestracji przyszły Użytkownik zapoznaje się i akceptuje treść Regulaminu. Akceptacja treści Regulaminu jest niezbędna do zakończenia procedury rejestracji.
  • Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło do Konta w Serwisie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
  • Operator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin, obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub zamieszczanie w Serwisie Informacji o charakterze spamu. O usunięciu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony pod adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika w takim przypadku nie pozbawia Operatora prawa do skorzystania z przysługujących mu środków prawnych w związku z działaniem Użytkownika w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu, ponowne założenie Konta w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Operatora.
  • Po usunięciu Konta Informacje zamieszczone przez Użytkownika opatrzone są informacją „Konto Usunięte”. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wraz z usunięciem Konta z Serwisu, zarówno w przypadku, o którym mowa w pkt 4.11 Regulaminu, jak i z inicjatywy Użytkownika, mogą zostać usunięte wszelkie Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Operatora. Użytkownik przed usunięciem Konta z własnej inicjatywy powinien zrobić kopie Informacji we własnym zakresie.

 • DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

  • Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych podanych podczas Rejestracji.
  • Administratorem danych osobowych jest Operator.
  • Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt 4.3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu.
  • Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Użytkowników są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Operator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, realizacji, zmiany i rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu.
  • Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązku Operatora wynikającego z obowiązujących przepisów prawa do przekazania danych osobowych Użytkowników uprawnionym podmiotom.
  • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Serwisu. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta w Serwisie. W takim przypadku stosuje się postanowienie pkt 4.12 Regulaminu.
  • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator ma prawo, pomimo usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie, przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług lub do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że Operator utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  • Użytkownicy są zobowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny w jego przeznaczeniem, w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, jak również działać na szkodę Operatora, innych Użytkowników lub osób trzecich; w szczególności Użytkownik nie może korzystać z wirusów komputerowych, robaków lub innych złośliwych kodów komputerowych, plików lub oprogramowania.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie, w szczególności za zamieszczenie Informacji w Serwisie i korzystanie z Informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik, który zawarł z Operatorem umowę, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, jest uprawniony do odstąpienia do tej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Odstąpienie od umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Postanowienie pkt 4.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 • OGRANICZENIA TREŚCI INFORMACJI

  • Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, treści nieprawdziwych, treści obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.
  • W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie pytań o treści:
   • zawierającej prośbę o ujawnienie informacji, chronionej przed upublicznieniem przepisami prawa;
   • reklamującej produkty lub usługi.
  • W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie odpowiedzi o treści:
   • nieprawdziwej bądź wprowadzającej w błąd;
   • reklamującej produkty lub usługi;
   • stanowiących pomoc w łamaniu prawa.
  • W przypadku Informacji stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego Użytkownik może zamieszczać w Serwisie jedynie te Informacje, do których przysługują mu prawa autorskie lub na których zamieszczenie w Serwisie uzyskał stosowną zgodę uprawnionego podmiotu.
  • Poprzez zamieszczenie Informacji w Serwisie Użytkownik nieodpłatnie upoważnia Operatora do rozpowszechnienia Informacji poprzez ich zamieszczenie w Serwisie na czas nieoznaczony.
  • W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu i usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik może zażądać usunięcia z Serwisu zamieszczonych przez siebie Informacji. Operator jest jednak uprawniony, pomimo rozwiązania umowy i usunięcia Konta Użytkownika, do sporządzenia kopii Informacji usuniętych z Serwisu, jeżeli zachodzi podejrzenie, że Informacje te stanowią treści bezprawne.
  • Korzystanie z Informacji zamieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne i dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty. Niedozwolone jest komercyjne wykorzystywanie Informacji zamieszczonych w Serwisie.
  • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Informacji stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Użytkownik nie może naruszać praw autorskich uprawnionych podmiotów do takich Informacji.
  • Operator ma prawo kontrolować treść Informacji zamieszczanych w Serwisie (zarówno w formie pytań, jak i odpowiedzi) i – w razie ustalenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu – do modyfikacji lub usunięcia określonych Informacji.

 • PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  • Operator dokłada starań, aby zapewnić wysoką jakość i ciągłość świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane:
   • działaniem siły wyższej;
   • awarią sprzętu, oprogramowania lub sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności;
   • działaniami Użytkowników Serwisu lub osób trzecich sprzecznymi z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
   • innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora.
  • Operator dokłada starań w celu zapewnienia ochrony Informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Operator dokłada także starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność Informacji; w tym celu Operator między innymi wykonuje kopie zapasowe Informacji Użytkowników umieszczonych w Serwisie. Operator jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Informacji lub nieuprawniony dostęp do Informacji osób trzecich będące skutkiem okoliczności, o których mowa w pkt 7.2 lit. 1)–d) Regulaminu. W przypadku utraty lub uszkodzenia Informacji Operator przywraca Informacje do stanu z ostatniego wykonania kopii zapasowych. Kopie zapasowe Informacji nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza tym określonym w zdaniu poprzedzającym.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu wynikającą z prowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonywania zmian w Serwisie. W takim przypadku Operator zawiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania co najmniej na ....... dni przed planowanym rozpoczęciem przerwy technicznej.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania w Serwisie innych Użytkowników lub osób trzecich.
 • KONKURS

  • Użytkownik może uzyskać nagrody w Konkursie, zdobywając za swoją działalność w Serwisie największą ilość punktów. Konkurs Prowadzony jest na podstawie Regulaminu Konkursu, dostępnego w Serwisie.

 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy usługi w Serwisie nie są świadczone prawidłowo przez Operatora lub są świadczone niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, datę jego zaistnienia i czas trwania.
  • Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: info@netblink.net.
  • Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  • Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia w prawidłowej formie.
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pod adres e-mail wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

 • OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

  • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie i obowiązuje przez czas nieokreślony.
  • Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie.
  • Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Operator zamieszcza w Serwisie zmienioną wersję Regulaminu oraz informuje Użytkowników o dokonanych zmianach. Zmiany Regulaminu są skuteczne w stosunku do Użytkownika z chwilą akceptacji przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
  • Akceptacja zmian dokonanych w Regulaminie jest warunkiem dalszego korzystania z Serwisu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt 4.8 Regulaminu i usunięciem przez Operatora Konta Użytkownika. Postanowienie pkt 4.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  • Podczas pierwszego logowania w Serwisie po zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach i poproszony o ich akceptację.